Thông báo Về việc tuyển chọn giải thưởng nhiếp ảnh với chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Giai đoạn 2021 - 2025)

VAPA|11:38 13/12/2022

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Căn cứ Quy chế số 13-QC/BTGTW, ngày 29/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Quy chế Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025.

Xét đề nghị của Ban Sáng tác - Triển lãm, Văn phòng Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam quyết định tổ chức Cuộc tuyển chọn ảnh về đề tài “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

I. Tiêu chí xét chọn

Các tác phẩm gửi tham dự giải thưởng nhiếp ảnh về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phải đạt các yêu cầu:

- Có chất lượng cao về nội dung và nghệ thuật, góp phần nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hăng hái thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, quảng bá, nâng cao vị thế, hình ảnh Việt Nam trên thế giới.

- Có tác dụng tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, giá trị thiết thực của việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; bồi đắp nền tảng đạo đức, văn hóa trong toàn Đảng và xã hội.

- Có thành tích nổi bật trong việc phát hiện, tuyên truyền, cổ vũ, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tác động tích cực đối với cộng đồng, xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, ngành, địa phương, đơn vị.

II. Đối tượng tham dự:

Các tác giả là người Việt Nam (kể cả người Việt Nam sinh sống, lao động, học tập ở nước ngoài); các tác giả là người nước ngoài có tác phẩm nhiếp ảnh chất lượng tốt, phù hợp với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đều được gửi tham dự. (Người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài gửi tác phẩm thông qua Đảng ủy ngoài nước)

III. Quy trình, thủ tục xét chọn

1. Quy trình: Cuộc xét chọn được tiến hành làm 2 đợt:

- Đợt 1: Hạn nhận ảnh cuối cùng hết ngày 25/12/2022;

- Đợt 2: Hạn nhận ảnh cuối cùng hết ngày 30/10/2023;

2. Thủ tục xét chọn: (Cho cả đợt 1 và đợt 2)

a. Bước 1:

- Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy Ngoài nước, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân thành lập Ban Sơ khảo tổ chức xét chọn tác phẩm, sau đó gửi về Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

- Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam thành lập Ban Sơ khảo xét chọn tác phẩm của hội viên gửi về Hội.

b. Bước 2:

- Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam thành lập Hội đồng Sơ khảo xét chọn tác phẩm đã qua xét chọn từ các Ban Sơ khảo của Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy Ngoài nước, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

- Ban Chỉ đạo Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thành lập Hội đồng Chung khảo để thẩm định kết quả từ Hội đồng Sơ khảo của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

IV. Quy định về tác phẩm:

- Ảnh dự thi dưới dạng kỹ thuật số, file ảnh định dạng JPG. Kích thước chiều dài nhất của ảnh tối thiểu là 3000 px, dung lượng không quá 6Mb (Không được chú thích và ghi tên tác giả trên ảnh). Tác giả gửi file ảnh dự thi về địa chỉ email: BANSTTL.VAPA@GMAIL.COM, trước 23h59’ ngày 25/12/2022.

Ảnh tham dự là ảnh màu hoặc đen trắng, ảnh đơn hoặc ảnh bộ. Ảnh bộ gồm từ 05 đến 08 ảnh (được đánh số thứ tự), được coi là 01 tác phẩm. Mỗi tác giả được gửi tối đa 05 tác phẩm. Tác giả điền vào mẫu phiếu tác phẩm và gửi cùng tác phẩm dự thi (Mẫu phiếu tác phẩm đính kèm thông báo này).

- Các tác phẩm nhiếp ảnh được sáng tác từ tháng 01/2020 đến hết tháng 10/2022 (đợt 1), từ tháng 11 năm 2022 đến hết tháng 10 năm 2023 (đợt 2). Chấp nhận các tác phẩm đã công bố qua các cuộc thi và báo chí.

- Không chấp nhận ảnh chắp ghép.

- Ảnh đã gửi tham dự xét chọn thông qua Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy Ngoài nước, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân thì sẽ không được gửi xét chọn sơ khảo của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

- Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về sự tranh chấp bản quyền tác phẩm, tác giả; không chịu trách nhiệm về những tác phẩm bị mất mát, hư hỏng, quá thời hạn quy định do quá trình vận chuyển gửi đến Ban tổ chức.

V. Giải thưởng:

Hội đồng Sơ khảo của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam sẽ chọn 01 giải A, 01 đến 03 giải B, 01 đến 05 giải C và một số giải Khuyến khích để gửi lên Hội đồng cấp trên thẩm định xem xét, lựa chọn trao giải.

VI. Địa điểm và thời hạn nhận tác phẩm:

- Ban Sơ khảo của các Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy Ngoài nước, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân gửi tác phẩm đã xét chọn về Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam chậm nhất vào ngày 25/12/2022.

- Hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (chưa gửi tác phẩm tại Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy Ngoài nước, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân) gửi tác phẩm về Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam chậm nhất vào ngày 25/12/2022.

Sau khi có kết quả chấm chọn của Ban Sơ khảo, Hội NSNAVN sẽ thông báo cho các tác giả có tác phẩm được chọn, in phóng ảnh gửi về Hội NSNAVN để xét vòng chung khảo.

Hội NSNAVN mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các nhà nhiếp ảnh./.

Nơi nhận:        
- Hội viên Hội NSNAVN;
- Chủ tịch Hội NSNAVN (b/c);
- UV BCH;
- Các ban chuyên môn;
- L­ưu: VP, Ban STTL (NT-8)
                                                         
TM. BAN CHẤP HÀNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Hồ Sỹ Minh

PHIẾU TÁC PHẨM (tải file phiếu tác phẩm tại đây)

Họ và tên:
Nghệ danh (nếu có):     Nữ:           Nam:
Địa chỉ:
Tỉnh, Thành phố
Điện thoại:
Email:
Stt
Tên tác phẩm
Thông tin về tác phẩm
(tên nhân vật, thành tích (nếu có), địa điểm, thời gian chụp, nội dung sự kiện… )
1
2
3
4
5


(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Nhiếp ảnh & Đời sống
Thông báo Về việc tuyển chọn giải thưởng nhiếp ảnh với chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Giai đoạn 2021 - 2025)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO