"Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc"

Gia Huy (Tổng hợp)|18:25 03/07/2024

(NADS) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh đường lối, quan điểm xuyên suốt của Đảng về xây dựng, và phát triển nền văn hoá Việt Nam:

Nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc với nội dung cốt lõi là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội, kế thừa những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc, đồng thời tiếp thu có chọn lọc những thành tựu, tinh hoa văn hoá của thế giới nhằm phấn đấu xây dựng một xã hội văn minh, lành mạnh vì lợi ích chân chính và phẩm giá con người.

Cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa được ra mắt tới nhân dân cả nước khắc hoạ rõ tư duy, tư tưởng, đường lối, quan điểm ấy của Tổng Bí thư. Cuốn sách là tuyển chọn 92 bài viết, bài phát biểu, nói chuyện của người đứng đầu Đảng về xây dựng nền văn hoá Việt Nam trong hơn 60 năm qua.

Cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Tạp chí Cộng sản, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức biên tập, xuất bản. Được triển khai từ tháng 3/2023, cuốn sách đã hoàn thành, ra mắt vào dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024).

Cách đây 3 năm, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ hai được tổ chức năm 2021 để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng được đánh giá là sự kiện đặc biệt quan trọng đối với nhận thức của các cấp ủy, Đảng và toàn xã hội. Tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh nhiệm vụ trấn hưng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, là động lực quan trọng để phát triển đất nước. Xác định phát triển văn hóa phải đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội. Đây là một định hướng căn bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta, như Bác Hồ vẫn nói, là văn hóa soi đường cho quốc dân. Từ văn hóa cứu quốc, văn hóa kiến quốc đến văn hóa nguồn lực phát triển, tư tưởng ấy được Đảng kế thừa, phát triển qua các kỳ Đại hội, vì mục tiêu đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc. Trong cuốn sách, tất cả những chủ trương, đường lối cùng kết quả lãnh đạo của Đảng về phát triển văn hóa đều được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập một cách sâu sắc.

Nhìn lại những chuyển động tại các bộ ngành địa phương thời gian qua, đặc biệt là sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021, có thể khẳng định đã có chuyển biến toàn diện, đặc biệt là trong nhận thức của cấp ủy các cấp về xây dựng và phát triển văn hóa, những chủ trương của Đảng, những chỉ đạo của Tổng Bí thư đã thực sự đi vào cuộc sống.

Thủ đô Hà Nội là một ví dụ. Giai đoạn 2021- 2025, thành phố đầu tư hơn 14.000 tỷ đồng để tôn tạo, tu bổ các di tích, danh thắng, nhiều trầm tích văn hóa lịch sử được hồi sinh. Một nghị quyết riêng của Thành ủy ra đời, xác định du lịch văn hóa và thủ công mỹ nghệ là thế mạnh phát triển công nghiệp văn hóa. Quy hoạch phát triển văn hóa Hà Nội cập nhật bổ sung vào quy hoạch thành phố với mục tiêu đến năm 2025 công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP thành phố. Gần 3 năm qua hàng ngàn sự kiện được tổ chức tạo chuyển biến rõ rệt trong nhịp sống văn hóa.

screenshot-2024-07-03-at-18.22.01.png
Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh VTV1

Nội dung cuốn sách gồm ba phần.

Phần thứ nhất “Văn hóa là hồn cốt của dân tộc”, gồm 19 bài phát biểu, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, Hội nghị công tác tư tưởng - văn hóa toàn quốc, Hội nghị Tuyên giáo toàn quốc... Với những lập luận đầy sức thuyết phục, những dẫn chứng rất phong phú và sinh động, đồng chí đã lý giải cụ thể nội hàm của khái niệm xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phân tích vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng giải pháp để phát huy đầy đủ, toàn diện giá trị văn hoá.

Phần thứ hai “Phát triển toàn diện, đồng bộ để văn hóa thật sự là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước bền vững”, tuyển chọn 73 bài phát biểu, bài viết, thư của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với các lĩnh vực văn hóa cũng như quá trình xây dựng, phát triển của các cơ quan văn hóa. Với thực tiễn phong phú và tư duy lý luận sắc bén, sự am hiểu sâu sắc về đặc trưng của từng loại hình văn hóa, đồng chí Tổng Bí thư đã có những chỉ đạo toàn diện, đối với lĩnh vực văn học, nghệ thuật; giáo dục, đào tạo; khoa học, công nghệ; báo chí, xuất bản;…

Phần thứ ba “Từ luận điểm văn hóa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thực tiễn cuộc sống”, tuyển chọn 32 bài viết, trả lời phỏng vấn của các cán bộ, đảng viên và nhân dân trong nghiên cứu, học tập và triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, gắn với xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam.

PGS, TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam khẳng định: "Cuốn sách của đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện tri thức sâu rộng, sự am hiểu tinh tế về tính chất, đặc điểm, đặc trưng của văn hóa, của từng loại hình văn hóa, văn học, nghệ thuật. Trải qua nhiều thời kỳ, trên nhiều cương vị công tác, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn quan tâm sâu sắc đến sự nghiệp xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hoá Việt Nam, đặc biệt quan tâm đến văn học nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ - trí thức nước nhà."


(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Nhiếp ảnh & Đời sống
"Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO