So sánh sản phẩm
Tin tức mới

128Hội nghị giao ban các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy 6 tháng đầu năm 2018

15:51:45 18-07-2018

NADS- Ngày 18-7-2018, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy 6 tháng đầu năm 2018 bằng hình thức trực tuyến. Các đồng chí: Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương; Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì hội nghị.
 

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy (gọi tắt là ban nội chính tỉnh ủy) tại 63 điểm cầu trên toàn quốc và lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương.
 

Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu kết luận Hội nghị

Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu kết luận Hội nghị
(Ảnh: Đặng Phước)


Theo báo cáo tại Hội nghị, 6 tháng đầu năm 2018, các ban nội chính tỉnh ủy đã triển khai, thực hiện hiệu quả, đồng bộ 05 nhóm nhiệm vụ theo Quy định 183-QĐ/TW của Ban Bí thư và các nhiệm vụ khác do ban thường vụ, thường trực tỉnh ủy, thành ủy giao, tạo chuyển biến tích cực trên các mặt công tác, nhiều mặt hoạt động nghiệp vụ hoàn thành ở mức cao hơn so với cùng kỳ năm 2017.


Công tác nghiên cứu, đề xuất đã thể hiện chiều sâu trong tham mưu toàn diện cho cấp ủy trên mọi lĩnh vực. Đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý có hiệu quả các vấn đề nổi lên về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nghiên cứu, lựa chọn các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tham nhũng, kinh tế được dư luận quan tâm; các vụ án có đơn, thư phản ánh oan, sai; các vụ án còn có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan tiến hành tố tụng để tham mưu đưa 408 vụ việc, vụ án vào diện ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy theo dõi, chỉ đạo. Tính đến thời điểm báo cáo, các ban nội chính tỉnh ủy đã tham mưu giúp cấp ủy địa phương chỉ đạo, xử lý xong 108/408 vụ việc, vụ án. Tham mưu giúp tỉnh ủy, thành ủy tổ chức 355 cuộc họp giao ban, chuyên đề để chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.


Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, hiệu quả. Đã chủ trì, phối hợp thực hiện 271 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 516 cấp ủy, tổ chức đảng (trong đó kiểm tra, giám sát đối với 149 cấp ủy, tổ chức đảng cơ quan nội chính, chiếm tỷ lệ 29%). Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc triển khai thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW, Chỉ thị 33-CT/TW, Kết luận 10-KL/TW của Bộ Chính trị… và một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như hoạt động tín dụng, ngân hàng; quản lý đất đai; mua sắm công; đầu tư xây dựng cơ bản; sử dụng các quỹ phát triển, bảo vệ rừng, môi trường… Đã ban hành 1.329 văn bản hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thị, thành ủy, đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, đơn vị về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.


Công tác thẩm định đề án, tham gia ý kiến văn bản được nâng cao trách nhiệm, chất lượng. Các ban nội chính tỉnh ủy đã thẩm định và tham gia ý kiến đối với các đề án và 335 văn bản trình ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy (tăng 54% so với cùng kỳ năm 2017). Tham gia ý kiến vào nhiều báo cáo của cơ quan, tổ chức, đơn vị trình ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy.
 

Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương trình bày báo cáo tại Hội nghị

Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương trình bày báo cáo tại Hội nghị
(Ảnh: Đặng Phước)


Tham gia ý kiến đối với 1.564 trường hợp cán bộ thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý, trong đó có 167 trường hợp bổ nhiệm chức danh tư pháp. Giúp cấp ủy cho ý kiến về việc xây dựng Đề án cơ cấu vị trí việc làm đối với cơ quan tham mưu, giúp việc của tỉnh ủy, thành ủy và các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác trên địa bàn; tham gia ý kiến về quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ năm 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Ban Chấp hành Đảng bộ cấp tỉnh và quy hoạch cán bộ của các cơ quan khối nội chính và các chức danh tư pháp.
 

Thực hiện nghiêm quy định về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là các trường hợp, đơn thư được Thường trực Tỉnh ủy giao. Tham gia với Ủy ban nhân dân tỉnh đối thoại, tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, thành phố, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội; đã tiếp 1.245 buổi/cuộc với 4.834 lượt, nhận tổng số 6.335 đơn các loại. Trong đó, ban nội chính xác minh, tham mưu xử lý 1.032 đơn, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý 1.823 đơn, phát hành 551 phiếu hướng dẫn; qua xử lý đơn đã phát hiện 18 vụ việc vi phạm, chuyển cơ quan chức năng xử lý (05 vụ có dấu hiệu tham nhũng).

   
Đến nay, đã có 60/63 các ban nội chính tỉnh ủy được giao là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp ở địa phương. Với vai trò là cơ quan Thường trực, các ban nội chính tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, thành lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách tư pháp ở địa phương theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp.

    
Một số ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy còn được cấp ủy giao là thành viên, cơ quan thường trực một số Ban Chỉ đạo của tỉnh ủy thuộc lĩnh vực nội chính, hoạt động rất hiệu quả, được tỉnh ủy đánh giá cao trong việc tham mưu giúp tỉnh ủy chỉ đạo các vấn đề, vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp tại địa phương

    
Nhiều ban nội chính tỉnh ủy đã tiếp tục xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ký hoặc trực tiếp ký ban hành quy chế phối hợp công tác với các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, sở, ban, ngành, cấp ủy trực thuộc tỉnh ủy. Trong kỳ, có thêm 30 quy chế đã được ký, ban hành, đưa tổng số quy chế ký, ban hành lên 510 quy chế; đã tổ chức 54 hội nghị sơ kết 246 quy chế phối hợp.

   
Tổ chức bộ máy của các ban nội chính tỉnh ủy tiếp tục được củng cố, kiện toàn, trang thiết bị và điều kiện làm việc ngày càng được cải thiện. Có 54 trưởng ban là ủy viên ban thường vụ, 04 trưởng ban là tỉnh ủy viên, 12 Phó trưởng ban là tỉnh ủy viên.

 

Các đồng chí: Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương; Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương đồng chủ trì hội nghị

Các đồng chí: Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương; Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì hội nghị (Ảnh: Đặng Phước)

    
Về công tác thi đua chuyên đề“Tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý có hiệu quả các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm về nội chính, tham nhũng”, ngay từ đầu năm, các ban nội chính tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch, phát động thi đua và triển khai tích cực. Trên cơ sở nội dung đăng ký thi đua, các ban nội chính tỉnh ủy nghiên cứu, đề xuất ban thường vụ, thường trực tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý có hiệu quả 319 vụ việc, vụ án nghiêm trọng phức tạp, dư luận xã hội quan tâm (trong đó có 129 vụ việc, vụ án tham nhũng), đạt được nhiều kết quả tích cực.

    
Tại Hội nghị, đại diện ban nội chính tỉnh ủy tại các điểm cầu đã phát biểu, trao đổi những kinh nghiệm tốt, cách làm hay trong công tác tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý cán bộ có biểu hiện nhũng nhiễu, tham nhũng vặt; tham mưu cho Thường trực Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm; tham mưu trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên - khoáng sản; tham mưu, triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng, nhất là kiểm tra, giám sát các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm; chấn chỉnh hoạt động quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và giải pháp phòng, chống tham nhũng vặt; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, đặc biệt là giải quyết khiếu nại, khiếu kiện đông người... Đồng thời, nêu một số khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, tổ chức, bộ máy ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy.

    
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng biểu dương những nỗ lực, cố gắng và chúc mừng những thành tích, kết quả công tác của tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, nhân viên các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy trong 6 tháng đầu năm 2018, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, đề nghị các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

    
Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhất trí với 5 nhóm nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm đã nêu trong báo cáo tại Hội nghị, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung sau: (1) Chủ động phối hợp nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nhất là về an ninh biên giới, an ninh biển, đảo, an ninh tôn giáo, an ninh tại các khu công nghiệp, hoạt động của các tổ chức phản động, các loại tội phạm nguy hiểm; giải quyết rốt ráo các vấn đề bức xúc, các vụ việc khiếu kiện đông người kéo dài, phức tạp... (2) Quan tâm phối hợp, tham mưu thường trực, ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương, nhất là những vấn đề nhạy cảm, có liên quan đến an ninh quốc gia và lợi ích của các tầng lớp nhân dân... (3) Chủ trì, tham mưu ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy quán triệt, triển khai có hiệu quả kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng vừa qua, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa công tác phát hiện, xử lý tham nhũng ở địa phương, nhất là tham nhũng vặt. Mỗi ban nội chính phải tham mưu thường trực cấp ủy chỉ đạo xử lý nghiêm, công khai 1-2 vụ việc về tham nhũng vặt để cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa “căn bệnh“ này. Tham mưu thường trực tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thanh tra, kiểm tra những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận phản ánh về tiêu cực, tham nhũng, những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng ở địa phương. Tập trung tham mưu chỉ đạo, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc thuộc diện tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo, xử lý và các vụ án, vụ việc do các Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo kiến nghị. Tiếp tục thực hiện và tổng kết thi đua chuyên đề về phát hiện, tham mưu xử lý các vụ việc, vụ án về nội chính và tham nhũng theo Kế hoạch số 118-KH/BNCTW ngày 7-6-2018 của Ban Nội chính Trung ương. (4) Tham mưu tổng kết 05 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế theo Kế hoạch số 165-KH/BCĐ ngày 11-6-2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Phối hợp tham mưu, phục vụ tốt các Đoàn kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Chỉ đạo (nếu có). (5) Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo, nhất là khi có tình hình, vụ việc đột xuất nghiêm trọng, phức tạp về an ninh, trật tự thì phải chủ động báo cáo đầy đủ, kịp thời cho thường trực cấp ủy và Ban Nội chính Trung ương, khắc phục những hạn chế trong thời gian vừa qua. (6) Tham mưu ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ ban nội chính sau khi Ban Bí thư ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy, biên chế của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy (thay Quy định 219 và Quy định 183). Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, các vấn đề mới trong Bộ luật Hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi, quy định mới thay thế Chỉ thị 15 cho cán bộ, công chức...

 

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị (Ảnh: Đặng Phước)

    
Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương cũng trực tiếp giải đáp một số thắc mắc, kiến nghị, đề xuất, đồng thời giao Vụ địa phương thuộc Ban Nội chính Trung ương tổng hợp tất cả kiến nghị, đề xuất của các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy; tham mưu, đề xuất lãnh đạo Ban giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của Ban và kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền của Trung ương.

  PV


Tags:
Tin tức mới
Video mới
Album mới
 • Là một người làm quản lý ngành văn hóa của Thị xã Cửa Lò và huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An hơn 40 năm, cũng khoảng chừng đó thời gian ông cầm máy ảnh để phục vụ cho chuyên môn và niềm đam mê của mình. Nhưng phải đến lúc nghỉ hưu ông mới có thời gian để thực hiện niềm đam mê đó. Hiên nay mỗi năm ông có 6 tháng sống ở Mỹ và khoảng thời gian đó ông chủ yếu dành để đi sáng tác ở các địa danh nối tiếng nước Mỹ, cũng như đời sống sinh hoạt của người dân Mỹ, để được bày tỏ cảm xúc của mình cho niềm đam mê trên từng tác phẩm.
  Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống xin giới thiệu một số tác phảm của ông được thực hiện tại Mỹ:
   
 • Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đinh Quang Thành đã hơn 80 tuổi Nhưng ông vẫn miệt mài sáng tác, không chi ở Hà Nội mà ông còn đi khắp miền Tây Bắc. Niêm đam mê cảnh đẹp mùa xuân và nghệ nghiệp khiến ông không bao giờ ngơi nghỉ. NAVĐS xin giới thiêu với bạn đọc bộ ảnh Mùa xuân Tây Bắc của Ông. Ông tâm sự tren Facebook:  "Tôi kém đủ điều nên ngại sử dụng máy tính, đặc biệt là trang Phây - búc. Đành là gom góp những gì tôi lượm được từ các bạn, đồng nghiệp và người thân rồi viết lời cảm ơn, cáo lỗi, mong được lượng thứ".
  Xin gửi tới các bạn ít tấm ảnh Xuân trên vùng Đông - Tây Bắc Tổ quốc gọi là chút quà Tết tôi mang ở đó về, thay cho lời cảm ơn của tôi đến với mọi người.
  Đinh Quang Thành
 •  
  Theo nhận định của các chuyên gia du lịch tại Việt Nam, trong tương lai gần, loại hình du lịch chụp ảnh sẽ phát triển bởi vì đất nước ta có rất nhiều cảnh đẹp, rất nhiều di sản thiên nhiên,vật thể, phi vật thể của nhân loại mà Việt Nam đang nắm giữ. các khu vực di sản, điểm tham quan du lịch, làng cổ, làng nghề và hình ảnh đầy màu sắc về cuộc sống hàng ngày của người dân Việt Nam. Với sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ thông tin, các thiết bị thông minh như điện thoại di động, máy ảnh, tiện lợi dễ sử dụng. Bên cạnh đó đời sống văn hóa tinh thần ngày càng cao, đòi hỏi cuộc sống có nhiều thay đổi và ngành du lịch cũng đã phát triển không ngừng và từng bước đổi mới để bắt nhịp với cuộc sống.

  Những người yêu thích bộ môn nhiếp ảnh thường tự tận hưởng niềm đam mê của mình bằng các cuộc hành trình đi đến những nơi có khung cảnh đẹp để chụp cho riêng họ một bộ ảnh tuyệt vời. Loại hình du lịch này được gọi là "các chuyến tham quan chụp ảnh", và gần đây một số công ty du lịch tại Việt Nam đã tổ chức các tour du lịch như vậy để đáp ứng nhu cầu của các vị khách đam mê "ngắm và bắn".
    Tạp chí nhiếp ảnh và Đời sống đang hướng tới các tua du lịch chụp ảnh, chụp ảnh ở đâu, mùa nào chụp cái gì và định hướng tổ chức tư vấn cho những người đam mê du lịch chụp ảnh, để chuyển đi du lịch đạt kết quả như mong muốn, có thêm những tác phẩm tốt sau chuyên du lịch, thỏa nỗi đam mê. Không riêng gì các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp mà tất cả các bạn trẻ thích phượt chụp ảnh chúng tôi cũng tổ chức cho những tua riêng. 
   

  Doanh nhân Vũ Minh Châu ( Tổng giám đốc CT Vàng bạc đá quí Bảo Tín Minh Châu) trong đợt đi du lịch chụp ảnh tại Bản đảo Sơn Trà
  do hướng dẫn viên TCNA&ĐS tổ chức                                Ảnh: Vũ Đức Huy

    Ông Vũ Minh Châu - Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu nói rằng;  Mặc dù công việc rất bận rộn nhưng anh và bạn bè thường tổ chức các chuyển đi du lịch chụp ảnh do các nghệ sĩ nhiếp ảnh làm hướng dẫn viên. Ông không đặt nặng tầm quan trọng về tính nghệ thuật của bức ảnh, nhưng cố gắng chụp rất thực tế và sống động gây nhiều cảm xúc cho người xem. Điều quan trọng là mỗi khi nhìn qua ống kính và bấm máy, là một khoảnh khắc đẹp đã được ghi lại. Chúng tôi thực sự thích ý nghĩa này, vì vậy chúng tôi thường tự tổ chức các chuyến tham quan chụp ảnh như vậy. Nếu có được tổ chức tua định hướng chụp cái gì ở đâu theo mùa vụ và chuyên nghiệp thì mình sắp xếp được lịch trước, mặc định được kể hoạch trước, có lịch thì dễ đi hơn nên mình sẽ sẵn sàng đăng ký tham gia tua này.

  Trào lưu đang thịnh hành bây giờ là một số lượng lớn những bạn trẻ ở các thành phố lớn thường lập các nhóm để cùng nhau đi xa chụp ảnh một cách tự do. Họ thường đi tới các điểm đến nổi tiếng có cảnh quan tuyệt đẹp và văn hóa nổi bật để chụp ảnh. Đối với những người không thể đi xa thì họ chỉ chụp ảnh ở thành phố nơi họ sinh sống, nhưng nếu chịu khó tìm kiếm những góc mới trong thành phố, họ vẫn có thể cho ra đời những tác phẩm sống động.
   

  Vọc chà vá chân nâu tại bản đảo Sơn Trà            Ảnh : Vũ Minh Châu
   
  Những người yêu thích bộ môn nhiếp ảnh thường tự tận hưởng niềm đam mê của mình bằng các cuộc hành trình đi đến những nơi có khung cảnh đẹp để chụp cho riêng họ một bộ ảnh tuyệt vời. Loại hình du lịch này được gọi là "các chuyến tham quan chụp ảnh", còn giới chuyên môn nhưHội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh thì thường tổ chức các Trại sáng tác hàng năm  và gần đây một số công ty du lịch tại Việt Nam đã tổ chức các tour du lịch như vậy để đáp ứng nhu cầu của các vị khách đam mê "ngắm và bắn".Tuy nhiên vì những người đi chụp ảnh du lịch lần đầu tiên đến các đia điểm du lịch nên họ không hiếu biết nhiều về những góc nhìn, vị trí, ảnh sáng, thời tiết, văn hóa tập quán, phong tục...  của từng vùng miền đề chụp được những bức ảnh đẹp. Nên bị bỏ lỡ nhiều cơ hội dẫn đến không có được những bức ảnh tốt do vậy Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống sẽ tổ chức chuyên nghiệp cho các tua du lịch chụp ảnh, hướng dẫn kỹ thuật định hướng kể hoạch cho các tác giả,các du khách có những bức ảnh đẹp nhất khi đi du lịch chụp ảnh. Hướng dẫn viên là các Nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên chụp ảnh về ngành du lịch sẽ trực tiếp dẫn dắt các tua du lịch chụp ảnh. Các hướng dẫn viên là nghệ sĩ nhiếp ảnh nên sắp xếp các các đối tượng chụp và cảnh sao cho phù hợp, chẳng hạn như các chợ phiên địa phương với hình ảnh mua bán tấp nập, cảnh một phụ nữ trẻ chèo thuyền trên dòng sông chiều hoàng hôn nắng vàng, mùa gặt của đồng bào vùng cao, nghề dệt thổ cẩm ở đâu.... Và  chúng tôi luôn phải tìm kiếm, phát hiện các điểm đến mới lạ, nắm bắt được những khoảnh khắc đẹp, tìm được những góc chụp đẹp và mùa nào đẹp để tư vấn cho khách du lịch.
   
  Với du khách nước ngoài, cũng có nhiều yêu cầu khác nhau.Mặc dù họ yêu thích các điểm du lịch nổi tiếng như Huế, Mỹ Sơn và Hạ Long nhưng họ không có đủ thời gian để chụp ảnh. Tuy vậy cảnh một nữ sinh trung học mặc áo dài trắng tung bay trong gió sau giờ tan học, cảnh người lao động nghỉ ngơi sau thời gian làm việc hay cảnh của một gia đình đang đoàn tụ bên bếp lửa tại một nơi nào đó trong khu vực trung tâm có thể thu hút khách du lịch nước ngoài trong nhiều giờ.Thường các ống kính của du khách Việt Nam dùng để ghi lại những khoảnh khắc đẹp về phong cảnh, di sản.. thì, trong khi ống kính của du khách nước ngoài thường để khám phá cuộc sống hàng ngày ở Việt Nam"
   

  Hiên nay một số công ty du lịch lữ hành đã tổ chức các tua du lịch chụp ảnh nhưng Do yêu cầu cao nên chi phí của loại hình du lịch này thường cao hơn 25-30% so với tour bình thường vì các công ty du lịch phải mời các nhiếp ảnh gia và người mẫu để phục vụ cho một nhóm nhỏ khách du lịch. Một số nhà khai thác tour du lịch đã hợp tác với các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp để tổ chức các tour du lịch chụp ảnh cho khách du lịch trong nước và ngoài nước.


  Những tác phẩm gặt hái được sau các chuyến du lịch chụp ảnh do TCNA&ĐS tổ chức

   Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống có một đội ngũ phóng viên, cộng tác viên là các nghệ sĩ nhiếp ảnh đại diện ở các khu vực trên cả nước, rất am hiếu từng chi tiết của các địa điểm chụp ảnh. Chúng tôi luôn tìm tòi khám phá để tìm ra những góc ngoạn mục tại mỗi điểm đến và sắp xếp, hướng dẫn tất cả mọi thứ cho khách du lịch để họ có được những bức ảnh đẹp nhất. Đây là một lĩnh vực mới mà chúng tôi đang hướng đến để chuyên nghiệp hóa các tú du lịch chụp ảnh và tổ chức sự kiện. Trong các chuyến đi chúng tôi  luôn cập nhật thông tin hàng giờ, hàng ngày. Sau mỗi chuyển du lịch các tác phẩm tốt của khách du lịch được chúng tôi đăng tải quảng bá rỗng rãi trên Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống in và điện tử.
          Sỹ Minh
   

 • Ngoài là nhà kinh doanh tài ba, nổi tiếng là "ông vua" ngành vàng, Doanh nhân văn hóa- TGĐ Vũ Minh Châu còn là người có tâm hồn nghệ sĩ, yêu thiên nhiên, đất nước qua từng khung hình nhỏ.  Với ông khi đã bị "vướng" vào cái duyên nhiếp ảnh và trở thành "tín đồ" của nghệ thuật ảnh, đó chính là lúc nhiếp ảnh giúp ông vươn tới cái đẹp, hoàn thiện bản thân trong công việc và cuộc sống.
  Với niềm say mê chụp ảnh cùng những chuyến đi TGĐ Vũ Minh Châu đã thu cả nghìn trùng nước non, thiên nhiên bao la hùng vỹ, tình yêu lao động... nằm gọn trong hàng trăm bức ảnh nghệ thuật của mình. Cũng thật là cơ duyên, vào năm 2010 tình cờ những bức ảnh của ông được mời tham gia triển lãm ảnh Chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long, Hà Nội. Và may mắn, tác phẩm ảnh "Hàng Xuất Khẩu" của ông Vũ Minh Châu đã đạt điểm 10- Điểm cao nhất do Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam chấm điểm và được trưng bày tại triển lãm ảnh "Hà Nội - Thời đại Hồ Chí Minh". Đây là một trong những niềm vinh dự mà tình yêu nghệ thuật đã mang lại vinh dự cho ông.
    Tạp chí NA&ĐS xin giới thiệu với bạn đọc một số tác phẩm của Ông trong một chuyến đi sáng tác tại Đà Nẵng.
    Sỹ Minh

   
Gọi ngay

Top