So sánh sản phẩm
Tin tức mới

191Công tác dân vận – Nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng

06:34:54 15-10-2018
NADSO - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác dân vận. Bác đã chỉ rõ rằng quần chúng nhân dân là chủ thể của cuộc cách mạng, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
 


Dân vận là phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của dân tộc, là phát huy trí tuệ của toàn dân, nghe dân nói, bàn bạc với dân, tôn trọng dân, học hỏi kinh nghiệm cùng với nhân dân xây dựng kế hoạch từng việc sao cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng địa phương, cơ sở đạt kết quả thiết thực.

Thật vậy, công tác dân vận nói chung, phong trào thi đua dân vận khéo nói riêng luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo. Ban dân vận các cấp thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị đăng ký xây dựng, tổ chức thực hiện các mô hình dân vận khéo; chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Ngày 15.10.1949, Báo Sự thật, số 120, đăng bài “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh với bút danh X.Y.Z. Chỉ vẻn vẹn hơn 600 từ, nhưng đó là những tư tưởng lớn, mang tầm chiến lược và là kim chỉ nam cho công tác dân vận trong suốt chiều dài đấu tranh cách mạng của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Trong kho tàng tư tưởng và suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, không có gì được đề cập nhiều hơn bằng hai từ “nước” và “dân”. Người yêu dân, thương dân, tin dân và cả cuộc đời Người nặng lòng, gắn bó với nước, với dân. Người luôn nhất quán với quan điểm “Dân là quý nhất, là quan trọng hơn hết. Dân là gốc của nước. Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân”. Từ rất sớm Người đã nhận thức đầy đủ sức mạnh to lớn của nhân dân, sức mạnh đó là vô địch và vô cùng, vô tận.

Người từng nói “Dễ mười lần không dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong” và khẳng định “Đảng không có dân thì lấy đâu ra lực lượng”, “Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”. Lực lượng của nhân dân rất to lớn, có dân là sẽ có tất cả, vì vậy “Việc dân vận rất quan trọng”, có ý nghĩa quyết định thành bại của cách mạng “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tư tưởng lớn về công tác dân vận được bắt nguồn từ luận điểm: Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân. Bằng những ngôn từ mộc mạc, gần gũi, Hồ Chí Minh đã cho mọi người, dù chưa biết chữ vẫn hiểu thấu đáo công tác dân vận. Người viết “Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người nào… để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và Đoàn thể đã giao cho”.

Trách nhiệm dân vận không chỉ là của tổ chức, cá nhân trong ban dân vận các cấp của Đảng, mà là của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, của mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Tất cả cán bộ chính quyền, tất cả cán bộ đoàn thể và tất cả hội viên của các tổ chức nhân dân đều phải phụ trách dân vận”. Đối tượng dân vận là nhân dân, do vậy công tác dân vận phải mang tính khoa học. Bằng thực tiễn và thông qua hoạt động thực tiễn, Người đã đúc kết thành phương thức, quy trình công tác dân vận vừa mang tính logic khoa học, vừa ngắn gọn, cụ thể, vừa hàm xúc, dễ nhớ, dễ thực hiện. Bác dạy: Trước mỗi nhiệm vụ, mỗi công việc, công tác dân vận phải “giải thích cho người dân hiểu”. Khi dân đã hiểu công việc đó là lợi ích của họ và trách nhiệm của chính họ thì bàn bạc, hỏi ý kiến, học kinh nghiệm, cùng với dân xây dựng kế hoạch và “động viên, tổ chức nhân dân thi hành”; Quá trình thực hiện phải “theo dõi, giúp đỡ, đôn đốc, khuyến khích dân”; và hoàn tất quy trình công tác dân vận là: Sau mỗi nhiệm vụ “cùng với dân kiểm thảo lại công việc, rút kinh nghiệm, phê bình, khen thưởng”. 

Mục đích của dân vận là vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi tất cả các lực lượng trong xã hội “không sót một người dân nào” nhằm phục vụ cho công cuộc kháng chiến, kiến quốc. Vận động sức dân, tài dân, lực dân để phục vụ dân, nghĩa là dân vận phải hướng đến mục đích cao nhất: Phục vụ dân, mang lại lợi ích thiết thân, chính đáng cho dân. Dân vận là công tác vận động nhân dân, vận động con người, không chỉ đòi hỏi phải mang tính khoa học mà còn phải có tính nghệ thuật. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Hiệu quả của dân vận trước hết bắt nguồn từ nghệ thuật “Dân vận khéo”. “Khéo” nghĩa là cán bộ làm công tác dân vận cần tuân thủ thực hành đúng các kỹ năng “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh. Họ phải thật thà nhúng tay vào việc”. Để thu phục nhân tâm, cán bộ “dân vận khéo” phải luôn gần dân, tôn trọng, biết lắng nghe ý kiến của dân, mọi hoạt động đều vì dân “việc gì có lợi cho dân phải gắng sức làm. Việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”; gắn bó, nhiệt huyết, tận tâm với nghề; thành thạo quy trình nghiệp vụ; luôn suy nghĩ, tìm tòi để đổi mới, sáng tạo nâng cao hiệu quả công tác; xây dựng, rèn luyện phong cách làm việc quần chúng, dân chủ, khoa học theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân quyết, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng” xứng đáng với thành quả của cách mạng; phấn đấu không ngừng để trở thành tấm gương mẫu mực về đạo đức, lối sống “Lời nói đi đôi với việc làm; lời hứa đi đôi với thực hiện”. Nhân dân rất khâm phục, nể đức, nể tài cán bộ, đảng viên như vậy và nhân dân cũng chỉ có thể nghe theo, đặt niềm tin tuyệt đối và làm theo những mẫu hình cán bộ như vậy. 

Qua đó, chỉ có làm tốt công tác dân vận mới đưa sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, công cuộc đổi mới đất nước của Đảng trở thành hiện thực và khi đó mới củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, như lời phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại lễ bế mạc Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). "Chỉ có đổi mới và làm tốt công tác dân vận, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với dân, cũng như khối đại đoàn kết toàn dân thì mới phát huy được sức mạnh to lớn của toàn dân phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Trải qua 88 năm, thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu và dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác dân vận đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất nước nhà, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do vậy, phong trào “Dân vận khéo” đã và đang lan toả trên khắp cả nước với nhiều mô hình sáng tạo, thiết thực, góp phần bảo vệ chế độ; phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới; giữ gìn trật tự an ninh, an toàn xã hội; Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Việt Nam đang trong thời kỳ hội nhập sâu rộng với thế giới, quyết tâm chính trị của Đảng là phấn đấu đến năm 2030 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và đến năm 2045 thành nước công nghiệp hiện đại. Phấn đấu thực hiện mục tiêu đó phụ thuộc vào sức dân và công tác dân vận của Đảng. Tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” mãi là kim chỉ nam cho công tác dân vận nhằm thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của dân để hướng đến một xã hội “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” như lòng mong muốn của Người.

 
Minh Sơn – Tuấn Hải - Thanh Phong

 

Tags:
Tin tức mới
Album mới
 • Là một người làm quản lý ngành văn hóa của Thị xã Cửa Lò và huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An hơn 40 năm, cũng khoảng chừng đó thời gian ông cầm máy ảnh để phục vụ cho chuyên môn và niềm đam mê của mình. Nhưng phải đến lúc nghỉ hưu ông mới có thời gian để thực hiện niềm đam mê đó. Hiên nay mỗi năm ông có 6 tháng sống ở Mỹ và khoảng thời gian đó ông chủ yếu dành để đi sáng tác ở các địa danh nối tiếng nước Mỹ, cũng như đời sống sinh hoạt của người dân Mỹ, để được bày tỏ cảm xúc của mình cho niềm đam mê trên từng tác phẩm.
  Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống xin giới thiệu một số tác phảm của ông được thực hiện tại Mỹ:
   
 • Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đinh Quang Thành đã hơn 80 tuổi Nhưng ông vẫn miệt mài sáng tác, không chi ở Hà Nội mà ông còn đi khắp miền Tây Bắc. Niêm đam mê cảnh đẹp mùa xuân và nghệ nghiệp khiến ông không bao giờ ngơi nghỉ. NAVĐS xin giới thiêu với bạn đọc bộ ảnh Mùa xuân Tây Bắc của Ông. Ông tâm sự tren Facebook:  "Tôi kém đủ điều nên ngại sử dụng máy tính, đặc biệt là trang Phây - búc. Đành là gom góp những gì tôi lượm được từ các bạn, đồng nghiệp và người thân rồi viết lời cảm ơn, cáo lỗi, mong được lượng thứ".
  Xin gửi tới các bạn ít tấm ảnh Xuân trên vùng Đông - Tây Bắc Tổ quốc gọi là chút quà Tết tôi mang ở đó về, thay cho lời cảm ơn của tôi đến với mọi người.
  Đinh Quang Thành
 •  
  Theo nhận định của các chuyên gia du lịch tại Việt Nam, trong tương lai gần, loại hình du lịch chụp ảnh sẽ phát triển bởi vì đất nước ta có rất nhiều cảnh đẹp, rất nhiều di sản thiên nhiên,vật thể, phi vật thể của nhân loại mà Việt Nam đang nắm giữ. các khu vực di sản, điểm tham quan du lịch, làng cổ, làng nghề và hình ảnh đầy màu sắc về cuộc sống hàng ngày của người dân Việt Nam. Với sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ thông tin, các thiết bị thông minh như điện thoại di động, máy ảnh, tiện lợi dễ sử dụng. Bên cạnh đó đời sống văn hóa tinh thần ngày càng cao, đòi hỏi cuộc sống có nhiều thay đổi và ngành du lịch cũng đã phát triển không ngừng và từng bước đổi mới để bắt nhịp với cuộc sống.

  Những người yêu thích bộ môn nhiếp ảnh thường tự tận hưởng niềm đam mê của mình bằng các cuộc hành trình đi đến những nơi có khung cảnh đẹp để chụp cho riêng họ một bộ ảnh tuyệt vời. Loại hình du lịch này được gọi là "các chuyến tham quan chụp ảnh", và gần đây một số công ty du lịch tại Việt Nam đã tổ chức các tour du lịch như vậy để đáp ứng nhu cầu của các vị khách đam mê "ngắm và bắn".
    Tạp chí nhiếp ảnh và Đời sống đang hướng tới các tua du lịch chụp ảnh, chụp ảnh ở đâu, mùa nào chụp cái gì và định hướng tổ chức tư vấn cho những người đam mê du lịch chụp ảnh, để chuyển đi du lịch đạt kết quả như mong muốn, có thêm những tác phẩm tốt sau chuyên du lịch, thỏa nỗi đam mê. Không riêng gì các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp mà tất cả các bạn trẻ thích phượt chụp ảnh chúng tôi cũng tổ chức cho những tua riêng. 
   

  Doanh nhân Vũ Minh Châu ( Tổng giám đốc CT Vàng bạc đá quí Bảo Tín Minh Châu) trong đợt đi du lịch chụp ảnh tại Bản đảo Sơn Trà
  do hướng dẫn viên TCNA&ĐS tổ chức                                Ảnh: Vũ Đức Huy

    Ông Vũ Minh Châu - Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu nói rằng;  Mặc dù công việc rất bận rộn nhưng anh và bạn bè thường tổ chức các chuyển đi du lịch chụp ảnh do các nghệ sĩ nhiếp ảnh làm hướng dẫn viên. Ông không đặt nặng tầm quan trọng về tính nghệ thuật của bức ảnh, nhưng cố gắng chụp rất thực tế và sống động gây nhiều cảm xúc cho người xem. Điều quan trọng là mỗi khi nhìn qua ống kính và bấm máy, là một khoảnh khắc đẹp đã được ghi lại. Chúng tôi thực sự thích ý nghĩa này, vì vậy chúng tôi thường tự tổ chức các chuyến tham quan chụp ảnh như vậy. Nếu có được tổ chức tua định hướng chụp cái gì ở đâu theo mùa vụ và chuyên nghiệp thì mình sắp xếp được lịch trước, mặc định được kể hoạch trước, có lịch thì dễ đi hơn nên mình sẽ sẵn sàng đăng ký tham gia tua này.

  Trào lưu đang thịnh hành bây giờ là một số lượng lớn những bạn trẻ ở các thành phố lớn thường lập các nhóm để cùng nhau đi xa chụp ảnh một cách tự do. Họ thường đi tới các điểm đến nổi tiếng có cảnh quan tuyệt đẹp và văn hóa nổi bật để chụp ảnh. Đối với những người không thể đi xa thì họ chỉ chụp ảnh ở thành phố nơi họ sinh sống, nhưng nếu chịu khó tìm kiếm những góc mới trong thành phố, họ vẫn có thể cho ra đời những tác phẩm sống động.
   

  Vọc chà vá chân nâu tại bản đảo Sơn Trà            Ảnh : Vũ Minh Châu
   
  Những người yêu thích bộ môn nhiếp ảnh thường tự tận hưởng niềm đam mê của mình bằng các cuộc hành trình đi đến những nơi có khung cảnh đẹp để chụp cho riêng họ một bộ ảnh tuyệt vời. Loại hình du lịch này được gọi là "các chuyến tham quan chụp ảnh", còn giới chuyên môn nhưHội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh thì thường tổ chức các Trại sáng tác hàng năm  và gần đây một số công ty du lịch tại Việt Nam đã tổ chức các tour du lịch như vậy để đáp ứng nhu cầu của các vị khách đam mê "ngắm và bắn".Tuy nhiên vì những người đi chụp ảnh du lịch lần đầu tiên đến các đia điểm du lịch nên họ không hiếu biết nhiều về những góc nhìn, vị trí, ảnh sáng, thời tiết, văn hóa tập quán, phong tục...  của từng vùng miền đề chụp được những bức ảnh đẹp. Nên bị bỏ lỡ nhiều cơ hội dẫn đến không có được những bức ảnh tốt do vậy Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống sẽ tổ chức chuyên nghiệp cho các tua du lịch chụp ảnh, hướng dẫn kỹ thuật định hướng kể hoạch cho các tác giả,các du khách có những bức ảnh đẹp nhất khi đi du lịch chụp ảnh. Hướng dẫn viên là các Nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên chụp ảnh về ngành du lịch sẽ trực tiếp dẫn dắt các tua du lịch chụp ảnh. Các hướng dẫn viên là nghệ sĩ nhiếp ảnh nên sắp xếp các các đối tượng chụp và cảnh sao cho phù hợp, chẳng hạn như các chợ phiên địa phương với hình ảnh mua bán tấp nập, cảnh một phụ nữ trẻ chèo thuyền trên dòng sông chiều hoàng hôn nắng vàng, mùa gặt của đồng bào vùng cao, nghề dệt thổ cẩm ở đâu.... Và  chúng tôi luôn phải tìm kiếm, phát hiện các điểm đến mới lạ, nắm bắt được những khoảnh khắc đẹp, tìm được những góc chụp đẹp và mùa nào đẹp để tư vấn cho khách du lịch.
   
  Với du khách nước ngoài, cũng có nhiều yêu cầu khác nhau.Mặc dù họ yêu thích các điểm du lịch nổi tiếng như Huế, Mỹ Sơn và Hạ Long nhưng họ không có đủ thời gian để chụp ảnh. Tuy vậy cảnh một nữ sinh trung học mặc áo dài trắng tung bay trong gió sau giờ tan học, cảnh người lao động nghỉ ngơi sau thời gian làm việc hay cảnh của một gia đình đang đoàn tụ bên bếp lửa tại một nơi nào đó trong khu vực trung tâm có thể thu hút khách du lịch nước ngoài trong nhiều giờ.Thường các ống kính của du khách Việt Nam dùng để ghi lại những khoảnh khắc đẹp về phong cảnh, di sản.. thì, trong khi ống kính của du khách nước ngoài thường để khám phá cuộc sống hàng ngày ở Việt Nam"
   

  Hiên nay một số công ty du lịch lữ hành đã tổ chức các tua du lịch chụp ảnh nhưng Do yêu cầu cao nên chi phí của loại hình du lịch này thường cao hơn 25-30% so với tour bình thường vì các công ty du lịch phải mời các nhiếp ảnh gia và người mẫu để phục vụ cho một nhóm nhỏ khách du lịch. Một số nhà khai thác tour du lịch đã hợp tác với các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp để tổ chức các tour du lịch chụp ảnh cho khách du lịch trong nước và ngoài nước.


  Những tác phẩm gặt hái được sau các chuyến du lịch chụp ảnh do TCNA&ĐS tổ chức

   Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống có một đội ngũ phóng viên, cộng tác viên là các nghệ sĩ nhiếp ảnh đại diện ở các khu vực trên cả nước, rất am hiếu từng chi tiết của các địa điểm chụp ảnh. Chúng tôi luôn tìm tòi khám phá để tìm ra những góc ngoạn mục tại mỗi điểm đến và sắp xếp, hướng dẫn tất cả mọi thứ cho khách du lịch để họ có được những bức ảnh đẹp nhất. Đây là một lĩnh vực mới mà chúng tôi đang hướng đến để chuyên nghiệp hóa các tú du lịch chụp ảnh và tổ chức sự kiện. Trong các chuyến đi chúng tôi  luôn cập nhật thông tin hàng giờ, hàng ngày. Sau mỗi chuyển du lịch các tác phẩm tốt của khách du lịch được chúng tôi đăng tải quảng bá rỗng rãi trên Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống in và điện tử.
          Sỹ Minh
   

 • Ngoài là nhà kinh doanh tài ba, nổi tiếng là "ông vua" ngành vàng, Doanh nhân văn hóa- TGĐ Vũ Minh Châu còn là người có tâm hồn nghệ sĩ, yêu thiên nhiên, đất nước qua từng khung hình nhỏ.  Với ông khi đã bị "vướng" vào cái duyên nhiếp ảnh và trở thành "tín đồ" của nghệ thuật ảnh, đó chính là lúc nhiếp ảnh giúp ông vươn tới cái đẹp, hoàn thiện bản thân trong công việc và cuộc sống.
  Với niềm say mê chụp ảnh cùng những chuyến đi TGĐ Vũ Minh Châu đã thu cả nghìn trùng nước non, thiên nhiên bao la hùng vỹ, tình yêu lao động... nằm gọn trong hàng trăm bức ảnh nghệ thuật của mình. Cũng thật là cơ duyên, vào năm 2010 tình cờ những bức ảnh của ông được mời tham gia triển lãm ảnh Chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long, Hà Nội. Và may mắn, tác phẩm ảnh "Hàng Xuất Khẩu" của ông Vũ Minh Châu đã đạt điểm 10- Điểm cao nhất do Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam chấm điểm và được trưng bày tại triển lãm ảnh "Hà Nội - Thời đại Hồ Chí Minh". Đây là một trong những niềm vinh dự mà tình yêu nghệ thuật đã mang lại vinh dự cho ông.
    Tạp chí NA&ĐS xin giới thiệu với bạn đọc một số tác phẩm của Ông trong một chuyến đi sáng tác tại Đà Nẵng.
    Sỹ Minh

   

Top