So sánh sản phẩm
Tin tức mới

200Cán bộ Tuyên giáo tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

13:45:39 01-08-2018
NADSO - Sáng 1.8, vào đúng dịp kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1-8-1930 - 1-8-2018), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm hỏi, chúc mừng và có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương. Tổng Bí thư tin tưởng và mong muốn những cán bộ làm công tác Tuyên giáo tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương.

Mở đầu buổi làm việc, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lời chúc mừng và thăm hỏi ân cần tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động đã và đang công tác trong ngành Tuyên giáo của Đảng trong cả nước nhân dịp kỷ niệm 88 ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng.

Tổng Bí thư khẳng định, ngành Tuyên giáo là một trong những ngành có bề dày truyền thống nhất trong lịch sử cách mạng nước ta. Trải qua nhiều thời kỳ với những tên gọi khác nhau: Ban Tư tưởng – Văn hóa; Ban Tuyên huấn; Ban Tuyên giáo bao gồm Tuyên huấn và Khoa giáo, trong đó có nhiều lĩnh vực quan trọng từ: Tuyên huấn, khoa giáo, y tế, lý luận, văn học nghệ thuật…; do đó, ngành Tuyên giáo có chức năng, nhiệm vụ quan trọng, phụ trách lĩnh vực tinh thần, là phần “hồn” của con người. Với chức năng, nhiệm vụ như vậy, Tổng Bí thư tin tưởng và mong muốn những cán bộ làm công tác Tuyên giáo tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.   

Báo cáo về một số kết quả nổi bật của ngành Tuyên giáo từ Đại hội lần thứ XII của Đảng đến nay, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, hơn hai năm qua, cùng với kết quả của các ngành, các cấp trong cả nước, ngành Tuyên giáo tiếp tục phát triển và đạt được những kết quả quan trọng.

Ban Tuyên giáo đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt, tuyên truyền góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội XII và các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng biên soạn các loại tài liệu phục vụ học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII; tham mưu Ban Bí thư tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII cho đội ngũ cán bộ chủ chốt ở Trung ương và cấp tỉnh; đồng thời tổ chức 09 hội nghị cho đội ngũ trí thức, quản lý báo chí, văn nghệ sĩ. Các hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4, 5, 6, 7 khóa XII tiếp tục được đổi mới và nhận được sự đồng tình của cán bộ, đảng viên, nhất là đã chủ động hơn trong công tác chuẩn bị tài liệu, với nội dung ngắn gọn, súc tích, giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi, những vấn đề phát triển mới của các nghị quyết. Việc tổ chức hội nghị trực tuyến được nhiều tỉnh, thành ủy kết nối đường truyền tới cấp huyện và có nơi đến cấp xã; do đó, mở rộng đối tượng học tập, rút ngắn thời gian quán triệt tới cấp cơ sở. Việc viết thu hoạch sau học tập nghị quyết giúp cán bộ, đảng viên hệ thống hóa sâu hơn những nội dung cơ bản, cốt lõi, mới của nghị quyết và hiến kế với cấp ủy nhiều giải pháp khả thi để triển khai nghị quyết trong cuộc sống.

Ban Tuyên giáo các cấp cũng có nhiều cố gắng trong việc tham mưu cấp ủy tổ chức triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận mới của Trung ương; tham mưu cấp ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực trong công tác Tuyên giáo.

Trên cơ sở đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Tuyên giáo Trung ương tham mưu Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW (ngày 15-5-2016) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đồng thời ban hành các văn bản hướng dẫn và biên soạn tài liệu phục vụ triển khai Chỉ thị nêu trên trong cả nhiệm kỳ Đại hội XII và chủ đề từng năm. Hệ thống Tuyên giáo đã chủ động, tích cực tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với nhiều cách làm hay, sáng tạo; triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn liền với thực hiện các chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua ở địa phương, cơ quan, đơn vị, qua đó đã giải quyết nhiều vấn đề bức xúc nổi cộm; hình thành và phát triển hàng ngàn mô hình, cách làm hay, tấm gương điển hình tiên tiến, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, tạo sự lan tỏa trong xã hội.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã tham gia với tinh thần trách nhiệm cao vào các đoàn dự kiểm điểm năm 2016, 2017 và các đoàn kiểm tra tại một số cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW theo sự phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ban Tuyên giáo Trung ương thường xuyên chủ động thực hiện công tác kiểm tra, khảo sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại các ngành, địa phương. Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy chủ động tham mưu cấp ủy đưa nội dung kiểm tra việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy hằng năm; tích cực thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo phân công của cấp ủy.

Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục nâng cao chất lượng các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các loại tài liệu, văn bản hướng dẫn công tác Tuyên giáo, thẩm định văn bản của các ban, bộ, ngành, địa phương. Nhiều đề án có nội dung mới và khó cung cấp nhiều cơ sở khoa học phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với công tác tư tưởng chính trị, như: “Lãnh đạo, chỉ đạo định hướng thông tin phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng”, “Tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, “Tổ chức trao đổi, đối thoại với các cá nhân có nhận thức khác với chủ trương, đường lối của Đảng”, “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”, “Tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”, “Tăng cường thông tin tích cực, đấu tranh ngăn chặn xử lý thông tin tiêu cực trên Internet, mạng xã hội”; Đề án nâng cao chất lượng báo chí các cơ quan Đảng…

Ban Tuyên giáo Trung ương đã tích cực tham mưu, góp ý chuẩn bị một số nội dung phục vụ các Hội nghị Trung ương khóa XII; kịp thời gửi báo cáo phục vụ các giao ban của Thường trực Ban Bí thư với các ban đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương. Thực hiện có trách nhiệm trong việc thẩm định, góp ý hàng trăm văn bản có liên quan của các ban, bộ, ngành, địa phương. Phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng và ban hành hàng chục tài liệu chuyên đề, hướng dẫn liên quan đến sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị, tuyên truyền các sự kiện quan trọng, các ngày lễ lớn, các vấn đề, vụ việc phức tạp, giúp cho hệ thống Tuyên giáo có cơ sở để tổ chức các hoạt động.


Hình ảnh tại buổi làm việc.
 
Ban Tuyên giáo Trung ương chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận chính trị; tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội; đổi mới công tác Tuyên truyền, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận xã hội; cổ vũ các tầng lớp Nhân dân thi đua yêu nước; từng bước hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã bám sát tình hình quốc tế và trong nước, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, sớm xây dựng tài liệu hướng dẫn tuyên truyền và đã tích cực chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, có chiều sâu trên cả 4 mảng: Chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, trong đó, tập trung tuyên truyền ý nghĩa thành công của Đại hội Đảng lần thứ XII; thắng lợi của cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và hội đồng nhân dân các cấp; diễn biến, kết quả và ý nghĩa của các Hội nghị Trung ương, các kỳ họp Quốc hội, các chủ trương của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương; kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, các chuyến thăm, làm việc của Tổng Bí thư và lãnh đạo Đảng, Nhà nước ở nước ngoài, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia và các hoạt động kỷ niệm các sự kiện, ngày lễ lớn trong nước, địa phương ...

Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ đạo sâu sát, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ và thông tin đối ngoại. Đổi mới nội dung, phương thức công tác Tuyên giáo; bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ đội ngũ làm công tác Tuyên giáo.

Công tác cán bộ của ngành kể từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay tiếp tục được các cấp ủy đảng quan tâm hơn. Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương để xây dựng, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành quyết định mới về chức năng, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo cấp tỉnh, cấp huyện. Hệ thống Tuyên giáo đang khẩn trương xây dựng đề án về sắp xếp bộ máy tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; đồng thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề ra nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng tham mưu…

Sau phần báo cáo của đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương đã thảo luận, góp ý kiến đối với các nội dung, lĩnh vực công tác của ngành Tuyên giáo. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ phát biểu kết luận Hội nghị.
 
Minh Sơn - Thuỳ Duyên - Tuấn Hải 

Tags:
Tin tức mới
Album mới
  • Là một người làm quản lý ngành văn hóa của Thị xã Cửa Lò và huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An hơn 40 năm, cũng khoảng chừng đó thời gian ông cầm máy ảnh để phục vụ cho chuyên môn và niềm đam mê của mình. Nhưng phải đến lúc nghỉ hưu ông mới có thời gian để thực hiện niềm đam mê đó. Hiên nay mỗi năm ông có 6 tháng sống ở Mỹ và khoảng thời gian đó ông chủ yếu dành để đi sáng tác ở các địa danh nối tiếng nước Mỹ, cũng như đời sống sinh hoạt của người dân Mỹ, để được bày tỏ cảm xúc của mình cho niềm đam mê trên từng tác phẩm.
    Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống xin giới thiệu một số tác phảm của ông được thực hiện tại Mỹ:
     
  • Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đinh Quang Thành đã hơn 80 tuổi Nhưng ông vẫn miệt mài sáng tác, không chi ở Hà Nội mà ông còn đi khắp miền Tây Bắc. Niêm đam mê cảnh đẹp mùa xuân và nghệ nghiệp khiến ông không bao giờ ngơi nghỉ. NAVĐS xin giới thiêu với bạn đọc bộ ảnh Mùa xuân Tây Bắc của Ông. Ông tâm sự tren Facebook:  "Tôi kém đủ điều nên ngại sử dụng máy tính, đặc biệt là trang Phây - búc. Đành là gom góp những gì tôi lượm được từ các bạn, đồng nghiệp và người thân rồi viết lời cảm ơn, cáo lỗi, mong được lượng thứ".
    Xin gửi tới các bạn ít tấm ảnh Xuân trên vùng Đông - Tây Bắc Tổ quốc gọi là chút quà Tết tôi mang ở đó về, thay cho lời cảm ơn của tôi đến với mọi người.
    Đinh Quang Thành
  •  
    Theo nhận định của các chuyên gia du lịch tại Việt Nam, trong tương lai gần, loại hình du lịch chụp ảnh sẽ phát triển bởi vì đất nước ta có rất nhiều cảnh đẹp, rất nhiều di sản thiên nhiên,vật thể, phi vật thể của nhân loại mà Việt Nam đang nắm giữ. các khu vực di sản, điểm tham quan du lịch, làng cổ, làng nghề và hình ảnh đầy màu sắc về cuộc sống hàng ngày của người dân Việt Nam. Với sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ thông tin, các thiết bị thông minh như điện thoại di động, máy ảnh, tiện lợi dễ sử dụng. Bên cạnh đó đời sống văn hóa tinh thần ngày càng cao, đòi hỏi cuộc sống có nhiều thay đổi và ngành du lịch cũng đã phát triển không ngừng và từng bước đổi mới để bắt nhịp với cuộc sống.

    Những người yêu thích bộ môn nhiếp ảnh thường tự tận hưởng niềm đam mê của mình bằng các cuộc hành trình đi đến những nơi có khung cảnh đẹp để chụp cho riêng họ một bộ ảnh tuyệt vời. Loại hình du lịch này được gọi là "các chuyến tham quan chụp ảnh", và gần đây một số công ty du lịch tại Việt Nam đã tổ chức các tour du lịch như vậy để đáp ứng nhu cầu của các vị khách đam mê "ngắm và bắn".
      Tạp chí nhiếp ảnh và Đời sống đang hướng tới các tua du lịch chụp ảnh, chụp ảnh ở đâu, mùa nào chụp cái gì và định hướng tổ chức tư vấn cho những người đam mê du lịch chụp ảnh, để chuyển đi du lịch đạt kết quả như mong muốn, có thêm những tác phẩm tốt sau chuyên du lịch, thỏa nỗi đam mê. Không riêng gì các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp mà tất cả các bạn trẻ thích phượt chụp ảnh chúng tôi cũng tổ chức cho những tua riêng. 
     

    Doanh nhân Vũ Minh Châu ( Tổng giám đốc CT Vàng bạc đá quí Bảo Tín Minh Châu) trong đợt đi du lịch chụp ảnh tại Bản đảo Sơn Trà
    do hướng dẫn viên TCNA&ĐS tổ chức                                Ảnh: Vũ Đức Huy

      Ông Vũ Minh Châu - Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu nói rằng;  Mặc dù công việc rất bận rộn nhưng anh và bạn bè thường tổ chức các chuyển đi du lịch chụp ảnh do các nghệ sĩ nhiếp ảnh làm hướng dẫn viên. Ông không đặt nặng tầm quan trọng về tính nghệ thuật của bức ảnh, nhưng cố gắng chụp rất thực tế và sống động gây nhiều cảm xúc cho người xem. Điều quan trọng là mỗi khi nhìn qua ống kính và bấm máy, là một khoảnh khắc đẹp đã được ghi lại. Chúng tôi thực sự thích ý nghĩa này, vì vậy chúng tôi thường tự tổ chức các chuyến tham quan chụp ảnh như vậy. Nếu có được tổ chức tua định hướng chụp cái gì ở đâu theo mùa vụ và chuyên nghiệp thì mình sắp xếp được lịch trước, mặc định được kể hoạch trước, có lịch thì dễ đi hơn nên mình sẽ sẵn sàng đăng ký tham gia tua này.

    Trào lưu đang thịnh hành bây giờ là một số lượng lớn những bạn trẻ ở các thành phố lớn thường lập các nhóm để cùng nhau đi xa chụp ảnh một cách tự do. Họ thường đi tới các điểm đến nổi tiếng có cảnh quan tuyệt đẹp và văn hóa nổi bật để chụp ảnh. Đối với những người không thể đi xa thì họ chỉ chụp ảnh ở thành phố nơi họ sinh sống, nhưng nếu chịu khó tìm kiếm những góc mới trong thành phố, họ vẫn có thể cho ra đời những tác phẩm sống động.
     

    Vọc chà vá chân nâu tại bản đảo Sơn Trà            Ảnh : Vũ Minh Châu
     
    Những người yêu thích bộ môn nhiếp ảnh thường tự tận hưởng niềm đam mê của mình bằng các cuộc hành trình đi đến những nơi có khung cảnh đẹp để chụp cho riêng họ một bộ ảnh tuyệt vời. Loại hình du lịch này được gọi là "các chuyến tham quan chụp ảnh", còn giới chuyên môn nhưHội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh thì thường tổ chức các Trại sáng tác hàng năm  và gần đây một số công ty du lịch tại Việt Nam đã tổ chức các tour du lịch như vậy để đáp ứng nhu cầu của các vị khách đam mê "ngắm và bắn".Tuy nhiên vì những người đi chụp ảnh du lịch lần đầu tiên đến các đia điểm du lịch nên họ không hiếu biết nhiều về những góc nhìn, vị trí, ảnh sáng, thời tiết, văn hóa tập quán, phong tục...  của từng vùng miền đề chụp được những bức ảnh đẹp. Nên bị bỏ lỡ nhiều cơ hội dẫn đến không có được những bức ảnh tốt do vậy Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống sẽ tổ chức chuyên nghiệp cho các tua du lịch chụp ảnh, hướng dẫn kỹ thuật định hướng kể hoạch cho các tác giả,các du khách có những bức ảnh đẹp nhất khi đi du lịch chụp ảnh. Hướng dẫn viên là các Nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên chụp ảnh về ngành du lịch sẽ trực tiếp dẫn dắt các tua du lịch chụp ảnh. Các hướng dẫn viên là nghệ sĩ nhiếp ảnh nên sắp xếp các các đối tượng chụp và cảnh sao cho phù hợp, chẳng hạn như các chợ phiên địa phương với hình ảnh mua bán tấp nập, cảnh một phụ nữ trẻ chèo thuyền trên dòng sông chiều hoàng hôn nắng vàng, mùa gặt của đồng bào vùng cao, nghề dệt thổ cẩm ở đâu.... Và  chúng tôi luôn phải tìm kiếm, phát hiện các điểm đến mới lạ, nắm bắt được những khoảnh khắc đẹp, tìm được những góc chụp đẹp và mùa nào đẹp để tư vấn cho khách du lịch.
     
    Với du khách nước ngoài, cũng có nhiều yêu cầu khác nhau.Mặc dù họ yêu thích các điểm du lịch nổi tiếng như Huế, Mỹ Sơn và Hạ Long nhưng họ không có đủ thời gian để chụp ảnh. Tuy vậy cảnh một nữ sinh trung học mặc áo dài trắng tung bay trong gió sau giờ tan học, cảnh người lao động nghỉ ngơi sau thời gian làm việc hay cảnh của một gia đình đang đoàn tụ bên bếp lửa tại một nơi nào đó trong khu vực trung tâm có thể thu hút khách du lịch nước ngoài trong nhiều giờ.Thường các ống kính của du khách Việt Nam dùng để ghi lại những khoảnh khắc đẹp về phong cảnh, di sản.. thì, trong khi ống kính của du khách nước ngoài thường để khám phá cuộc sống hàng ngày ở Việt Nam"
     

    Hiên nay một số công ty du lịch lữ hành đã tổ chức các tua du lịch chụp ảnh nhưng Do yêu cầu cao nên chi phí của loại hình du lịch này thường cao hơn 25-30% so với tour bình thường vì các công ty du lịch phải mời các nhiếp ảnh gia và người mẫu để phục vụ cho một nhóm nhỏ khách du lịch. Một số nhà khai thác tour du lịch đã hợp tác với các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp để tổ chức các tour du lịch chụp ảnh cho khách du lịch trong nước và ngoài nước.


    Những tác phẩm gặt hái được sau các chuyến du lịch chụp ảnh do TCNA&ĐS tổ chức

     Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống có một đội ngũ phóng viên, cộng tác viên là các nghệ sĩ nhiếp ảnh đại diện ở các khu vực trên cả nước, rất am hiếu từng chi tiết của các địa điểm chụp ảnh. Chúng tôi luôn tìm tòi khám phá để tìm ra những góc ngoạn mục tại mỗi điểm đến và sắp xếp, hướng dẫn tất cả mọi thứ cho khách du lịch để họ có được những bức ảnh đẹp nhất. Đây là một lĩnh vực mới mà chúng tôi đang hướng đến để chuyên nghiệp hóa các tú du lịch chụp ảnh và tổ chức sự kiện. Trong các chuyến đi chúng tôi  luôn cập nhật thông tin hàng giờ, hàng ngày. Sau mỗi chuyển du lịch các tác phẩm tốt của khách du lịch được chúng tôi đăng tải quảng bá rỗng rãi trên Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống in và điện tử.
            Sỹ Minh
     

  • Ngoài là nhà kinh doanh tài ba, nổi tiếng là "ông vua" ngành vàng, Doanh nhân văn hóa- TGĐ Vũ Minh Châu còn là người có tâm hồn nghệ sĩ, yêu thiên nhiên, đất nước qua từng khung hình nhỏ.  Với ông khi đã bị "vướng" vào cái duyên nhiếp ảnh và trở thành "tín đồ" của nghệ thuật ảnh, đó chính là lúc nhiếp ảnh giúp ông vươn tới cái đẹp, hoàn thiện bản thân trong công việc và cuộc sống.
    Với niềm say mê chụp ảnh cùng những chuyến đi TGĐ Vũ Minh Châu đã thu cả nghìn trùng nước non, thiên nhiên bao la hùng vỹ, tình yêu lao động... nằm gọn trong hàng trăm bức ảnh nghệ thuật của mình. Cũng thật là cơ duyên, vào năm 2010 tình cờ những bức ảnh của ông được mời tham gia triển lãm ảnh Chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long, Hà Nội. Và may mắn, tác phẩm ảnh "Hàng Xuất Khẩu" của ông Vũ Minh Châu đã đạt điểm 10- Điểm cao nhất do Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam chấm điểm và được trưng bày tại triển lãm ảnh "Hà Nội - Thời đại Hồ Chí Minh". Đây là một trong những niềm vinh dự mà tình yêu nghệ thuật đã mang lại vinh dự cho ông.
      Tạp chí NA&ĐS xin giới thiệu với bạn đọc một số tác phẩm của Ông trong một chuyến đi sáng tác tại Đà Nẵng.
      Sỹ Minh

     

Top